نیازسنجی آموزشی

نیازسنجی آموزشی حیاتی ترین فعالیت در برنامه ریزی آموزش یک سازمان می باشد. اگر نیاز سنجی در سازمان با تخمین نادرست همراه باشد فرآیندهای برنامه ریزی و اجرای آموزش و در کل تمام فعالیتهای آموزشی با مشکل مواجه می شوند. مشکلاتی از این دست :

 • اکثر کلاس های پیش بینی شده  و برنامه ریزی شده به حد نصاب نمی رسند و با هزینه بالا تشکیل می گردند و یا تشکیل نمی شوند.
 • ارتقاء کارکنان با توجه به اینکه آموزش های لازم را نگذرانده اند در زمان لازم انجام نمی شود.
 • مهارت های لازم برای پست های سازمان  در زمان لازم وجود ندارد.

با توجه به موارد ذکر شده در سینا به این بخش توجه ویژه ای شده است و راه حل جامعی برای تخمین درست برای نیازسنجی آموزشی انجام گردد.این راه حل  شامل سه بخش می باشد :

 1. خود اظهاری کارمند : کارمند با توجه به برنامه سالانه و آموزشهایی که باید بگذراند، برنامه پیشنهادی خود  شامل دوره و زمان مناسب برای ارائه را بصورت پیش ثبت نام در سیستم انجام می دهد  که شامل ویژگی های ذیل می باشد:
  • امکان پیش¬ثبت¬نام کارکنان در دوره¬ها و درس¬ها قبل از تعریف کلاس
  • امکان تعریف درس¬هایی که برای پیش¬ثبت نام ارائه می¬شود
  • امکان تعیین اولویت برای کارکنان پیش¬ثبت¬نامی در یک درس
  • امکان اخذ پیش¬پرداخت هنگام پیش¬ثبت¬نام از کارکنان
  • امکان تعیین استاد مشخص هنگام پیش¬ثبت¬نام در یک دوره
  • گزارشات آماری بر روی پیش¬ثبت¬نام جهت برنامه¬ریزی دوره¬ها و درس¬ها
   
 2. بر اساس اطلاعات و تجربیات گذشته  و همچنین اطلاعات پایه آموزشی و شغلی : تعیین نیازهای آموزشی برمبنای تجزیه و تحلیل نیازهای فعلی و نیازهای مورد انتظار سازمان در سینا صورت گیرد. برخی ویژگی های این بخش بشرح ذیل می­باشد:
  • تعریف انواع آموزش­ها
  • تعریف انواع طبقه بندی دوره ها
  • تعیین استانداردهای آموزشی مشاغل
  • تعیین مهارت های هر دوره
  • الویت بندی دوره ها برای هر شغل
  • نیازسنجی در سطوح سه گانه سازمانی، شغلی ، فردی
  • ثبت نیازهای هر شغل
 3. چارت آموزشی- شغلی فردی کارکنان: چارت آموزشی کارکنان  بر مبنای تجزیه و تحلیل دوره های گذرانده، نیازهای فعلی و نیازهای مورد انتظار سازمان در مقایسه با شایستگی موجود کارکنان، در سینا تعریف می گردد. برخی ویژگی های این بخش بشرح ذیل می­باشد:
 • هر عنوان شغلی یک چارت آموزشی دارد که با توجه به تحصیلات و سوابق کاری کارمند در بعضی دروس معاف گردد و یا لازم باشد جبرانی بگذراند.
 • کارمندان پیشرفت تحصیلی دارند که در هر زمان می توانیم بفهمیم که برای x سال بعد برای ارتقاء شغلی به چه آموزش هایی نیاز دارد.
 • معادل کردن دروسی که کارمند خارج از سازمان گذرانده است با توجه به سرفصل و محتوی (در چارت آموزشی سازمان نگذرانده است).
به اشتراک بگذارید:
 • services sprite نیازسنجی آموزشی
 • services sprite نیازسنجی آموزشی
 • services sprite نیازسنجی آموزشی
 • services sprite نیازسنجی آموزشی
 • services sprite نیازسنجی آموزشی
 • services sprite نیازسنجی آموزشی
 • services sprite نیازسنجی آموزشی
 • services sprite نیازسنجی آموزشی
 • services sprite نیازسنجی آموزشی
 • services sprite نیازسنجی آموزشی